iBasso Audio DX170 アップデート情報更新


DX170v104332hp.jpg


iBasso Audio DX170
ファームウェアアップデート情報更新のお知らせ

下記から製品のページにて詳細をご確認いただけます。

DX170 V1.04.332