iBasso Audio DX170 アップデート情報更新


DX170V1.02.241.jpg

iBasso Audio DX170
ファームウェアアップデート情報更新のお知らせ

下記から製品のページにて詳細をご確認いただけます。

DX170 V1.02.241